Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), που βρίσκεται επί της Θερειανού 4-6, 114 73 Πεδίον Άρεως, είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, των συνοδών/συγγενών τους καθώς και των επισκεπτών της στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Η Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον σέβεται την ιδιωτικότητά σας και γι’ αυτό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τελεί σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, ενώ τα διατηρούμε μόνο για τον αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, με ασφάλεια και κατά σύννομο και διαφανή τρόπο.  

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σε συμμόρφωση με τον υπ’ αριθμόν 2016/679 Κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τις οδηγίες/αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και την ειδικότερη νομοθεσία που αφορά στην επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας (πχ Ν.3418/2005, Ν.2071/1992, Ν.2619/1998 κά). 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Ενόψει της παροχής υπηρεσιών υγείας, η Γενική Κλινική συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης, δικά σας ή/και των συγγενών σας, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης/ηλικία, όνομα συζύγου, όνομα πατρός, φύλο, επάγγελμα, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου ΤΥΠΕΤ, αριθμός βιβλιάριου υγείας, οικογενειακή κατάσταση κά.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, δικά σας ή/και των συγγενών σας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, κά.
 • Δεδομένα ειδικών κατηγοριών που σχετίζονται με την υγεία σας, παρελθούσα ή τρέχουσα και περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως ιατρικό ιστορικό, ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις, ιατρικές πράξεις, πληροφορίες που προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις, μεταξύ άλλων από γενετικά δεδομένα και βιολογικά δείγματα και κάθε πληροφορία, σχετική με ασθένεια, ανικανότητα ή αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, κλινική θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, νοσηλεία κά.
 • Στοιχεία σχετικά με την παραμονή σας στην Κλινική, όπως ημερομηνία εξέτασης ή άλλης ιατρικής πράξης, ημερομηνία εισόδου και εξόδου από την Κλινική κά.
 • Οικονομικά στοιχεία που αφορούν στην πληρωμή, όπως πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κά, στοιχεία του οικονομικά υποχρέου δαπάνης.
 • Δεδομένα εικόνας και οπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV).

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών και δυνάμει μίας εκ των ακόλουθων νομικών βάσεων:

α) Η επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας και τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός σας,

β) Η επεξεργασία δεδομένων υγείας είναι απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών υγείας με βάση την παροχή υπηρεσιών προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών συστημάτων και υπηρεσιών, τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων, ή/και τη ρητή συγκατάθεσή σας,

γ) Η επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας, όπως η διαχείριση των υπηρεσιών υγείας ή άλλων βοηθητικών υπηρεσιών, η είσπραξη των νοσηλίων ή/και η κάλυψη αυτών από τον ασφαλιστικό σας φορέα, η δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων με δεδομένα υγείας, η χρήση ειδικού λογισμικού και εφαρμογών υγείας για κοινοποίηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων με ηλεκτρονικά και άλλα πρόσφορα μέσα, η δημιουργία αναφορών για διοικητική πληροφόρηση καθώς και η προστασία της ασφάλειας των φυσικών προσώπων και των αγαθών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV),

δ) Η επεξεργασία των απλών και ειδικών κατηγοριών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα, κυρίως σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας.

ε) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Γενικής Κλινικής με τις νομικές της υποχρεώσεις, όπως αυτές επιβάλλονται, δυνάμει των διατάξεων της φορολογικής, κοινωνικοασφαλιστικής κτλ. νομοθεσίας καθώς και τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005),

στ) Η επεξεργασία των δεδομένων υγείας σας είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων σε περίπτωση νομικής ή σωματικής ανικανότητάς σας να συγκατατεθείτε στην επεξεργασία,

ζ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η διενέργεια επιστημονικών ερευνών που πραγματοποιούνται για το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της υγείας, η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών πρότυπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του εθνικού ή κοινοτικού δικαίου,

η) Η επεξεργασία στηρίζεται στην παροχή της ρητής συγκατάθεσής σας, εφόσον γίνεται για σκοπούς αποστολής των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεών σας με ηλεκτρονικά μέσα, για τη διαβίβαση στην ασφαλιστική σας εταιρεία,

θ) Η επεξεργασία και συγκεκριμένα η διαβίβαση στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές αρχές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Γενικής Κλινικής με έννομη υποχρέωση, καθώς και με το καθήκον της προς το δημόσιο συμφέρον.

Σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας δώσετε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών υγείας από εμάς, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα είμαστε σε θέση να παράσχουμε μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών μας.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

Τα προσωπικά δεδομένα σας, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό της Γενικής Κλινικής μας. Το προσωπικό μας δεσμεύεται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνει γνώση, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, ο οποίος αποβλέπει στην προστασία του απόρρητου των πληροφοριών των ασθενών κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι οι ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών μας:

 • Συνεργάτες ιατροί για σκοπούς διάγνωσης ή κλινικού ελέγχου, συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, συνεργαζόμενες κλινικές και νοσοκομεία, συνεργαζόμενα εργαστήρια,
 • Προμηθευτές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ιατρικών μηχανημάτων,
 • Ασφαλιστικές εταιρείες, δημόσιοι κοινωνικοασφαλιστικοί οργανισμοί για την κάλυψη του κόστους των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών,
 • Δικηγορικά γραφεία και εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων σας,
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής υποστήριξης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων,
 • Εταιρεία φύλαξης,
 • Οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Γενικής Κλινικής να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ

Η Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή/και ηλεκτρονικά αρχεία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή/και τη συμμόρφωσή της με ισχύον νομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα για τα ιατρικά αρχεία, το άρθρο 14§4 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005), ορίζει ότι τα ιατρικά αρχεία τηρούνται στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα, για δέκα (10) έτη από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση, για είκοσι (20) έτη από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή. Μετά το πέρας της περιόδου διατήρησης, η Γενική Κλινική φροντίζει να καταστρέφονται τα δεδομένα από τα αρχεία και το σύστημά της, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης αρχής.

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ελαχιστοποίηση, την πληρότητα και ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να επανεξετάζουμε περιοδικώς τα δεδομένα σας και να προβαίνουμε στις απαραίτητες διορθώσεις ή να διαγράφουμε εκείνα που παύουν να είναι αναγκαία για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα. Ακόμη, εγγυόμαστε ότι έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είτε από εμάς είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό μας, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών,
 • το δικαίωμα εναντίωσης στις επεξεργασίες για τις οποίες η Γενική Κλινική επικαλείται το έννομο συμφέρον της, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:
 • το δικαίωμα διαγραφής
 • το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα δηλαδή να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε παράσχει στην Γενική Κλινική, σε κατάλληλο μορφότυπο,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε προ της ανάκλησης.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διαχείρισης Παραπόνων.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Κλινική μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες εξαιτίας πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιοδήποτε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: dpo.typet@typet.groupnbg.com

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

×

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

PID: 24209 readPage -> done PID: 24207 addPage -> ok
UA-139915485-3