Πολιτική Ποιότητας

H καθημερινή μας εργασία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους και τους ασθενείς μας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας υλοποιούνται με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα ισχυρό εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, να ποσοτικοποιήσουμε τους στόχους μας, να μετρήσουμε το αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσής μας με αντικειμενικούς δείκτες και τέλος να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, μελετήσαμε και εγκαταστήσαμε στο Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον, ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO9001:2015. Βασικός στόχος μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση όλων των κλινικών κινδύνων, η πρόληψη πιθανών προκλήσεων στις διεργασίες της Κλινικής, αλλά και η άμεση επίλυσή τους όταν εντοπισθούν.

Η εφαρμογή του ΣΔΠ, στο Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον παρέχει τη σιγουριά ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και ειδικότερα των ασφαλισμένων και των ασθενών μας, σήμερα και στο μέλλον.

Η δέσμευσή μας για την τήρηση της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των ανάλογων σχετικών κανονισμών και ειδικότερα η διασφάλιση του απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι δεδομένη και εξασφαλίζεται μέσα από τις διαδικασίες που τηρούμε καθημερινά.

Η Διοίκηση της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον δεσμεύεται για την καθολική εφαρμογή και την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, καθώς επίσης και για τη συμμόρφωση του ίδιου του ΣΔΠ με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών και των προτύπων και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Η Διοίκηση της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον διασφαλίζει και διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς), για την αποτελεσματική λειτουργία του ΣΔΠ.

×

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

PID: 2518064 readPage -> done PID: 2518069 addPage -> ok